Výroční zpráva 2016

Spolek Rosteme s dětmi, z. s.

provozující

Lesní klub Jasánek

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Motto: Svými kořeny jsem spojen s Matkou Zemí,

všemi svými smysly objevuji svět,

naslouchám svému srdci,

učím se, rostu, tvořím tady a teď.

OBSAH:

1. Základní údaje

2. Zahájení naší činnosti

3. Naše činnosti v roce 2016

4. Úvahy k registraci u MŠMT

5. Montessori aktivity

6. Bilance peněžních prostředků

7. Závěrem výhled do roku 2017

1. Základní údaje

Název organizace: Rosteme s dětmi z. s.

IČ: 05180163

Sídlo: č.p.124, 739 04 Krásná

Bankovní spojení: 2201021085 / 2010 (Fio banka)

Email: info@lkjasanek.cz

Internetové stránky: www.lkjasanek.cz

Facebookové stránky: www.facebook.com/lkjasanek/

Statutární orgán:

Předseda Výboru: Ing. Michaela Černínová, Ph.D., č.p. 124, 739 04 Krásná

Místopředseda Výboru: PhDr. Lenka Kučerová, č.p. 565, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - metodik: Ing. Vladimíra Nitrová, č.p. 228, 739 04 Raškovice

Člen Výboru - pokladník: Ing. Iva Knápková, č.p. 529, 739 04 Raškovice

Zaměstnanci DPP:

Vladimíra Nitrová

Renáta Adámková

Iva Knápková

Michaela Černínová

Lenka Kučerová

Členové spolku:

Členové spolku jsou k 31.12.2016 z obce Krásná (2), Raškovice (5), Pražmo (2), Frýdlant

nad Ostravicí (2), Morávka (2), Smilovice (1), Janovice (1), Vyšní Lhoty (1). Jmenný

seznamu členů spolku se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není

veřejný.

2. Zahájení naší činnosti

Dne 1. 6. 2016 se uskutečnila ustavující schůze spolku s programem schválení

stavnov a volbou orgánů spolku. Spolek Rosteme s dětmi z. s. jako nezisková organizace,

byl zapsán u rejstříkového soudu dne 23.6.2016.

Přes letní prázdniny byla zahájena úprava zázemí pronajatého prostoru v údolí Jestřábího

potoka, Krásná č.p.290, kde bylo jen přes prázdniny dobrovolně odpracováno cca 1000

osobohodin členy nebo příznivci spolku.

1. 9. 2016 byl zahájen provoz lesního klubu Jasánek. Maximální kapacita dětí na jeden den

je 15. Klub funguje tři dny v týdnu, pondělí, úterý a středa, s provozní dobou od 8:00 do

16:30.

3. Naše činnosti v roce 2016

Hlavní činností spolku je provozování Lesního klubu Jasánek, který zajišťuje a organizuje

mimoškolní aktivity dětí členů spolku předškolního věku ve volné přírodě, včetně zdravého

stravování zajištěného rodiči, s cílem všestranného a harmonického rozvoje dětí.

Aktivity Lesního klubu byly prováděny především ve venkovních prostorách zahrady

zázemí a v blízkém okolí. Výletně se vyjíždělo autobusem na Visalaje. Začleněny byly

Montessori aktivity v centru Skřítek na Pražmě a s přicházejícím chladným počasím byla

v 3 týdenním itervalu zařazena návštěva sauny TUTO v Lubně.

Blíže a podrobně o dění v lesním klubu jsou rodiče pravidelně informování emailem

v týdenních zprávách.

V lesním klubu si aktivně připomínáme tradice našich předků, a proto organizujeme tvořivé

dílny, na kterých se mohou setkávat babičky, maminky a děti. Dílny pořádáme jednou

měsíčně ve spolupráci s obecní knihovnou Raškovice, celkem se v roce 2016 uskutečnila

3 setkání.

V závěru roku jsme zažádali o členství v asociaci lesních mateřských škol.

4. Úvahy k registraci u MŠMT

S ohledem na další možnosti získání finančních prostředků jsme prověřovali možnosti

registrace Lesního klubu Jasánek jako registrované lesní mateřské školy u MŠMT nebo

vznik dětské skupiny.

V obou případech jsme narazili, na v tuto chvíli pro nás nesplnitelné legislativní podmínky

a současně i výrazný nesoulad s koncepcí našeho spolku.

Pro dětskou skupinu nejsme schopni splnit právní vymezení v mnoha zásadních ohledech,

blíže na http://www.dsmpsv.cz/.

Registrace u MŠMT. Začalo to definicí LMŠ ve školském zákoně 561/2004 Sb.. Za lesní

mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve

venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze

k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou. Tzn. Provoz

5 dní v týdnu, všechny dny venku! A pro zázemí by se muselo vybudovat např. týpí.

Požadavky na hlavní pracovní poměr (HPP) všech zaměstnanců. Profesní požadavky, vždy

1 pedagog vzděláním dle MŠMT +1 asistent + ředitel školy - nová pozice specifické

profesní požadavky, nehledě na administrativní zatížení.

Následoval propočet; zvýšené finanční náklady na HPP a zajištění prostředí pro splnění

legislativních podmínek, pokryje finanční normativ (v prvním roce 60%) z MŠMT jen

částečně. Pro další roky by to mohlo vést k minimálnímu snížení členských příspěvků.

Ustanovení hygienických podmínek pro zajištění stravování by nás ve výsledku nutily

k odběru jídla ze školní jídelny a k zajištění specifických podmínek pro výdej jídla (bez

možnosti podávání jídla venku, aj.).

V neposlední řadě by pro nás nově vyvstala povinnost, vyplývající ze zákona o ochraně

veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem,

přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že

je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Mimo

dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Blíže na www.mzcr.cz nebo

http://www.rozalio.cz/.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli od daného záměru, pro nejbližší dobu, ustoupit.

5. Montessori aktivity

Velkou inspirací jsou pro nás principy Marie Montessori. Montessori aktivity nabízíme

dětem jak v zázemí klubu, tak i ve venkovním prostředí, přímo v terénu - v lese, na louce,

u potoka, na horách.

Montessori pomůcky pak mají děti možnost využít v zázemí klubu a dále pak v MC Skřítek

na Pražmě, kde je zařízena Montessroi pracovna pro děti od 3 do 12 let.

6. Bilance peněžních prostředků

Příjmy

Příjmy z členských příspěvků za měsíce září - prosinec 2016 byly celkově ve

výši 118 800,- Kč.

Darem od soukromých osob jsme obdželi částku v celkové hodnotě 23 000,- Kč plus

vybavení kuchyně kuchyňskými spotřebiči.

Bezúročné půjčky od soukromých osob v celkové hodnotě 20 000,- Kč.

Všechna práce vykonána pro vybudování zázemí vzešla z dobrovolné činnosti členů nebo

příznivců spolku. Většinu zařízení se povedlo zajistit darem

Celkové příjmy ve výši 161 800,- Kč.

Výdaje

Náklady na vybudování zázemí byly 41 914,- Kč.

Z toho nákup do majetku 22 392,- Kč, například policový díl, lana, plachta, vysavač, mop,

kuchyňské vybavení, fotoaparát, várnice.

Náklady čistě na úpravu zázemí byly 19 522,- Kč tj. koberec, PVC, zátěžový koberec,

barvy, podlahová lišta, písek, materiál na přístřešek.

Provozní náklady celkem 20 956,- plus doplatek na elektrickou energii předpokládáme ve

výši cca 5 000,- Kč, z toho

- 2 000,- Kč/ měsíčně nájem (včetně zálohy na energie) celkem za rok 2016 tj. 10 000,- Kč,

- brikety na topení 4 200,- Kč,

- vybavení lékárny 1 453,- Kč,

- administrativa (webhosting, kopírování, školení, razítko) 2 257,- Kč,

- jízdné 478,- Kč (autobusová doprava s dětmi),

- ostatní provozní náklady (toaletní papír, čisticí prostředky, semínka pro ptáčky) 2 568,- Kč.

Náklady na mzdy byly za měsíce září - prosinec 2016 činily 98 193,- Kč.

Celkové výdaje ve výši 161 063,- Kč.

Dotace

Podána žádost na Obec Raškovice, dotace z obecního rozpočtu pro rok 2017- částka

20 000,- Kč, prozatím nemáme oficiální vyjádření.

Společnost Saft Ferak a.s. - bezúspěšně.

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. - v roce 2016 neměla pro dílčí

spolky grant, ale podporovala přímo blízké okolní obce.

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. - podali jsme žádost o dotaci na nová pracovní místa,

od žádosti jsme ustoupili, protože příspěvek nebyl dostatečný, aby pokryl rozdíl nákladů

zaměstnance při trvalém pracovním poměru, oproti nákladům na zaměstnance na DPP.

7. Závěrem výhled pro rok 2017

Zažádali jsme o dotaci z obecního rozpočtu obce Krásná. Postupně monitorujeme další

možnosti získání finančních prostředků. U grantových a dotačních příležitostí se většinou

objevuje podmínka - délka trvání činnosti organizace 1 rok, kterou splníme 23.6.2017.

Postupně se nám zvětšuje členská základna. Od května bude již zcela naplněna kapacita

15 dětí/den. Od září pak můžeme uvažovat o rozšíření provozu.

Nadále budeme pokračovat v nastavených aktivitách a dále je rozvíjet. Našim velkým

přáním je zařízení plnohodnotné Montessori pracovny přímo u nás v zázemí.

Od září potom rozšíříme provoz lesního klubu pro děti ve věku 6 - 9 let. Program škíolních

a školkových dětí bude provozován tak, abychom co nejlépe využili potenciál obou skupin

a upevnili tak sociální vazby a přitom se naučili mnoho nového.

O letních prázdninách proběhnou dva turnusy týdenních letních táborů.