Stanovy spolku

Stanovy spolku Rosteme s dětmi, z. s.

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Rosteme s dětmi, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Krásné č.p. 124, 739 04.

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, založeným na základě jejich společného zájmu.

Tím je aktivní rodičovství, úzké propojení s přírodou a připomínání si tradic našich předků. Spolek působí na území

Moravskoslezského kraje a zakládá se na dobu neurčitou.

Čl. 3

Účel spolku

Účelem spolku je organizovat činnosti a aktivity dětí zejména v oblastech:

- rozvoje pohybových, výtvarných a hudebních dovedností dítěte,

- vedení dětí k respektu a zodpovědnosti za prostředí, ve kterém se pohybují,

- ochrana přírody a krajiny,

- vedení dětí k návratu k tradicím,

- mezigeneračního propojení,

- využití pedagogických přístupů respektujících osobnost dítěte, např. principy M. Montessori.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Hlavní činnost spolku:

Spolek bude provozovat lesní klub, který bude zajišťovat a organizovat mimoškolní aktivity dětí členů spolku

předškolního a školního věku ve volné přírodě, včetně zajištění zdravého stravování, s cílem všestranného

a harmonického rozvoje dětí.

Vedlejší činnosti spolku:

- Pořádání seminářů, kroužků, táborů, kurzů, přednášek a kulturních akcí pro děti a dospělé.

- Organizace aktivit pro trávení společného volného času rodin členů spolku.

- Vzdělávaní dětí školního věku – komunitní škola.

Čl. 5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Členství

vzniká rozhodnutím Výboru spolku, a to na základě doručené, řádně vyplněné a podepsané přihlášky zájemce

o členství.

Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele

za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

Prvními členy se automaticky stávají zakládající členové spolku, tzv. přípravný výbor spolku. Členové se scházejí na

Členské schůzi.

Spolek povede seznam svých členů. Seznam členů spolku nebude veřejně přístupný. Shromažďování osobních

údajů bude odpovídající pouze stanovenému účelu, v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

5.1. Členství ve spolku je dvojího druhu: aktivní a pasivní.

a) Aktivní členové

- členové Výboru spolku,

- pasivní člen, který po dvou (2) letech členství požádá Výbor o změnu členství z pasivního na aktivní

a Výbor požadavek schválí,

- pasivní člen, u kterého Výbor rozhodne, dle vlastního uvážení, o změně druhu členství z pasivního na

aktivní, a to s předchozím souhlasem dotčeného člena spolku.

b) Pasivní členové

- osoby, které byly přijaty za členy Výborem spolku na základě písemné přihlášky.

5.2. Práva členů spolku:

Aktivní člen má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit Výbor spolku,

c) být volen do orgánů spolku,

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky,

e) na osvobození od placení členských příspěvků pokud je zároveň členem Výboru.

Pasivní člen má stejná práva jako aktivní s výjimkou práv b) a e), přičemž hlas pasivního člena je pouze hlasem

poradním.

5.3. Povinnosti členů spolku:

Aktivní člen má povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) platit členské příspěvky stanovené Výborem.

Pasivní člen má povinnosti dodržovat body a) a d).

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká vystoupením, vyloučením člena ze spolku, nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně. Člena lze ze

spolku vyloučit rozhodnutím Výboru, pokud závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě

nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Člen, proti kterému návrh o vyloučení směřuje, musí mít příležitost se

s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Členství

zaniká dnem doručení oznámení spolku o ukončení členství nebo rozhodnutím Výboru o vyloučení. Doručení

oznámení, návrhu o vyloučení, nebo rozhodnutí o vyloučení může být provedeno elektronicky na adresu uvedenou

v přihlášce.

Čl. 7

Orgány spolku

Orgány spolku jsou Výbor, Členská schůze.

7.1. Výbor

7.1.1. Výbor je řídícím a nejvyšším orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. Výbor má čtyři (4) členy, kteří

si na prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu, pokladníka a metodika. Prvními členy

Výboru jsou členové přípravného výboru. Výbor je volen na pět (5) let. Členem Výboru se může stát člen

spolku, po minimálně dvou (2) letech členství. V případě zániku členství člena výboru může výbor kooptovat

do výboru stávajícího aktivního člena spolku, na kterém se členové Výboru jednohlasně shodnou. Minimální

počet členů Výboru jsou tři (3).

7.1.2. Členem Výboru se může stát jen svéprávná a bezúhonná osoba. Bezúhonnou se rozumí osoba, která nebyla

pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se tak na ní hledí v souladu s platnými právními předpisy České

republiky.

7.1.3. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, jeho jednání svolává předseda nebo člen Výboru.

Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jednání minimálně tři (3) jeho členové. Rozhodnutí Výbor přijímá

nadpoloviční většinou hlasů. Každý z členů Výboru má jeden hlas.

7.1.4. Jednání Výboru se může uskutečnit osobně nebo s využitím techniky (konferenční hovor, apod.).

7.1.5 Výbor dále:

a) rozhoduje o změně stanov spolku, kdy k přijetí změny stanov spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční

většiny všech členů Výboru spolku,

b) předkládá zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok,

c) schvaluje rozpočet spolku na příští období,

d) rozhoduje o zániku spolku,

e) rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku,

f) schvaluje vnitřní pravidla spolku,

g) řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z Členské schůze,

h) je zodpovědný za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami spolku, jmenuje pokladníka,

který je zodpovědný za účetní záležitosti,

i) stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí

členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

j) schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů ze spolku; schválit

přihlášku zájemce o členství může samostatně i předseda a místopředseda Výboru svým rozhodnutím.

7.1.6. Funkce člena Výboru zaniká:

Doručením písemného oznámení člena Výboru o tom, že se vzdává této funkce, ostatním členům Výboru. Úmrtím

nebo zánikem členství ve spolku. Rozhodnutím Výboru o odvolání člena z funkce pokud závažně porušil povinnost

vyplývající z jeho funkce.

7.2. Členská schůze

7.2.1. Členská schůze je shromážděním všech členů spolku. Členská schůze je svolávána předsedou Výboru spolku

podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období,

přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku.

7.2.2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Usnesení Členská

schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý z členů má jeden hlas.

7.2.3. Členská schůze dále:

a) kontroluje rozhodnutí Výboru spolku a navrhuje úpravy či změny těchto rozhodnutí, které předkládá Výboru

k projednání,

b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok,

c) připomínkuje rozpočet spolku na příští období a vnitřní pravidla spolku,

d) určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období.

7.3. Statutární orgán

7.3.1. Statutární orgán spolku je kolektivní – je jím Výbor.

7.3.2. Jménem spolku je oprávněn samostatně jednat každý člen Výboru.

Čl. 8

Hospodaření spolku

8.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, z darů od fyzických a právnických osob,

grantů, nadací, výnosů majetku a vedlejší výdělečné činnosti (např. drobný prodej výrobků z činnosti Lesního

klubu, vstupné z kulturních představení, přednášek, pronájem zázemí Lesního klubu). Prostředky vynakládá

výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.

8.2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového

charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

9.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

9.2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 1. 6. 2016, účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového

rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.