Provozní řád Jasánek

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU JASÁNEK

Platnost: od 1. 6. 2020

Zřizovatel: Rosteme s dětmi, z. s., Krásná 124, 739 04, IČ: 05180163

Email: info@lkjasanek.cz web: www.lkjasanek.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Kučerová telefon: 777 471 898

Koordinátorka: Ing. Michaela Černínová, PhD. telefon: 727 813 440

Adresa: Lesní klub Jasánek, Krásná 290, 739 04

PROVOZNÍ INFORMACE

* Provozní řád Lesního klubu Jasánek (dále jen LK Jasánek) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, tj. spolek Rosteme s dětmi, z. s.

* Provozní řád LK Jasánek se řídí Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol vydaném Ministerstvem zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.

* Dokumentace týkající se povolení k provozu je na vyžádání u předsedy spolku Rosteme s dětmi, z. s.

Zázemí

* Zázemím pro náš lesní klub je chata v Krásné, č.p. 290, v nádherném údolí Jestřábího potoka, pár metrů od autobusové zastávky Krásná, lesní správa.

* Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, pedagogové, rodiče, ostatní zaměstnanci LK Jasánek.

* Chata je využívána k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. V případě velmi nepříznivého počasí v ní bude realizován program pro děti.

* Chata je v chladných dnech vytápěna kamny zabezpečenými proti úrazu. Je zde zavedena elektřina.

* V přízemí je hlavní pokoj, kuchyň, komora, záchod. V prvním patře chaty jsou další dva pokoje.

* Součástí kuchyně je sporák, myčka, chladnička a dřez s tekoucí teplou a studenou vodou.

* Hasicí přístroj je umístěn v kuchyni. Lékárnička je umístěna v kumbále v chatě.

* Prostor je možné větrat dveřmi a okny.

* Děti při odpočinku leží na zateplených podložkách. Každé dítě má vlastní deku uloženou odděleně od ostatních.

* Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.

Zajištění toalet a nakládání s odpady

* Sociální zařízení je ve formě splachovacího záchodu umístěného v chatě. Součástí domku je sprcha, umyvadlo s tekoucí vodou.

* Toaleta je opatřena schůdky a dětským prkénkem.

* K dispozici je nočník.

* V chatě i před chatou jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.

* Na zahradě je umístěn kompost pro zpracování bio odpadu.

* Užitková voda je odebírána přípojkou z pramene nad chatou.

* Pitná voda je denně dovážena čerstvá v kanystrech.

Zahrada

* Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 2500 m2, vybudována a vybavena v přírodním a permakulturním stylu.

* Na zahradě je ohniště a jednoduché posezení, hracími prvky jsou hřiště, pískoviště, zatravněný kopec, prolézačka z kmenů stromů a kamenů, permakulturní záhon, bylinná spirála, místo pro pozorování volné přírody, hudební koutek, skrýše z vrbového proutí. Na zahradě jsou zasazené rozličné druhy jedlých stromů, keřů, rostlin a bylin. Povrchy jsou tráva, dlažba.

Provozní podmínky

* LK Jasánek je otevřen dětem předškolního věku od 3 do 6 let.

* Provozní doba LK Jasánek je od pondělí do čtvrtku v čase 8:00 – 16:30 hodin.

* Děti se schází v místě provozovny LK Jasánek.

* Rodiče využívají k parkování parkoviště v blízkosti provozovny.

* Rodiče dbají, aby po jejich příchodu/odchodu byla řádně zabezpečena vstupní brána i branka.

* Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Jasánek nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků. V průběhu letních prázdnin nabízí LK Jasánek červencový provoz – více informací na www.lkjasanek.cz.

Kapacita dětí:

Kapacita skupiny v LK Jasánek je 8 dětí na jednoho pedagoga, maximálně 16 dětí na 2 pedagogy. Pokud zájem převyšuje kapacitu LK Jasánek, vede zřizovatel seznam čekatelů, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí.

Místo předávání a vyzvedávání dětí:

Předávání a vyzvedávání dětí z LK Jasánek probíhá v zázemí LK Jasánek, na adrese Krásná č. p. 290. V případě výletu či jiné akce je možné místo změnit. O této změně budou zákonní zástupci informováni optimálně týden, nejméně však 24 hodin předem, a to buď osobně, telefonicky nebo e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v souladu s bodem "Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte" tohoto Provozního řádu (viz níže).

Přijetí dítěte do LK Jasánek:

Na přijetí dítěte do LK Jasánek není právní nárok. O přijetí rozhodují členové Výboru spolku Rosteme s dětmi, z. s..

Kritéria rozhodující o přijetí do LK Jasánek:

* zralost dítěte pro předškolní docházku – samoobslužnost při jídle a oblékání, používání plen maximálně na spaní, schopnost ujít minimálně 1 km,

* věk dítěte v rozmezí 3 – 6 let,

* datum přijetí přihlášky – dřívější datum přihlášky má přednost,

* sourozenci mají přednost,

* seznam čekatelů – náhradníci mají přednost,

* kapacita – max. 16 dětí,

* zdravotní stav dítěte,

* děti s vícedenní docházkou mají přednost.

Zápis a přihlášení dítěte

Zápis dětí do LK Jasánek probíhá v průběhu celého roku. Při zájmu převyšujícím kapacitu vede zřizovatel seznam čekatelů, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a podle kritérií přijetí.Pro přihlášení do LK Jasánek nás kontaktujte na e-mailové adres info@lkjasanek.cz, obratem Vám zašleme potřebné dokumenty včetně přihlášky do spolku Rosteme s dětmi z. s. a do LK Jasánek, které je třeba co možná nejdříve vyplnit, řádně podepsat a doručit oskenované zpět na e-mailovou adresu info@lkjasanek.cz nebo předat osobně do zázemí LK Jasánek. Následně obdržíte emailem informace o výši a době splatnosti členského příspěvku.Před zápisem dítěte doporučujeme navštívit LK Jasánek a osobně se seznámit s prostředím, zázemím a pracovníky. Jedná se o tzv. Den seznámení s Jasánkem, a je zpoplatněn dle platného ceníku. Při tomto dni doporučujeme rodičům naladění se na skupinu a zapojení se do dění LK Jasánek. Pro případně dotazy využijte dobu mimo hlavní program, tj. doba do ranního kruhu a doba po odchodu dětí domů. Z kapacitních důvodů je návštěva LK Jasánek možná pouze po telefonické nebo e-mailové domluvě – viz kontaktní údaje.Zákonný zástupce dítěte má povinnost se seznámit s Provozním řádem, platbami za docházku dítěte a též má možnost vyjádřit své připomínky a přání do Knihy připomínek, která je umístěna v zázemí.

Finance

Výše členského příspěvku

Členský příspěvek se platí ve výši dle zvoleného modelu docházky vždy na 1 měsíc dopředu. Platbu je třeba provést bankovním převodem nejpozději měsíc před započetím měsíce docházky, za který se příspěvek platí, tj. příspěvek na říjen je třeba uhradit do 31. srpna. Při přihlášení dítěte k navštěvování lesního klubu Jasánek je splatnost prvního členského příspěvku rodiče ve spolku Rosteme s dětmi, z.s. do tří dnů od doručení e-mailu potvrzujícího přijetí přihlášky. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.

Počet dnů v týdnu

cena za 1 měsíc

Počet dnů v týdnu

cena za 1 měsíc

1 den

1 400,-

2dny

2600

3 dny

3 500,-

4 dny

4 100,-

K čemu jsou příspěvky určeny:

· Mzdy zaměstnanců

· Náklady na pronájem zázemí

· Vybavení zázemí

· Vybavení nářadím a materiálem pro práci, kreativními potřebami

· Nezbytné administrativní výdaje

Doplatky za docházku – v případě, že dítě v daném měsíci přesáhne rámec docházkového režimu, ke kterému je přihlášeno, bude doplatek činit 300,- Kč na den.

V případě dočasného odhlášení dítěte z docházky v průběhu školního roku činí výše členského příspěvku za první měsíc odhlášení 50% aktuálního členského příspěvku, za další měsíce odhlášení činí výše členského příspěvku 100% aktuálního členského příspěvku.

Zřizovatel je oprávněn upravit výši členského příspěvku za docházku do LK Jasánek. Tuto skutečnost je povinen oznámit nejméně 2 měsíce před změnou e-mailem všem členům spolku Rosteme s dětmi, z. s., a zároveň ji uveřejnit na stránkách "http://www.lkjasanek.cz/ Příspěvek se vrací pouze v případě ukončení docházky.

Od školního roku 2020/2021 zavádíme slevu pro mladšího ze sourozenců ve výši 25%. Kritérium pro uplatnění slevy je to, že starší sourozenec navštěvuje buď školní partu Jasan nebo školkovou partu Jasánek a platí za svou docházku 100% členského příspěvku. Výše příspěvku za druhé a další dítě je pak následující:

Docházka 4 dny v týdnu 100% 4 100,- Kč se slevou 3 075,- Kč

Docházka 3 dny v týdnu 100% 3 500,- Kč se slevou 2 625,- Kč

Docházka 2 dny v týdnu 100% 2 600,- Kč se slevou 1 950,- Kč

Den seznámení s Jasánkem

Cena za 1 dospělého a max. 2 děti je stanovena na 100,- za dopoledne nebo 200,- za celý den. Částky jsou splatné hotově před zahájením programu pedagogovi.

Aby byl Den s Jasánkem pro rodinu co nejpřínosnější, doporučujeme co největší zapojení rodiče/rodičů a dítěte do chodu dne – účast na ranním kruhu, zapojení se do aktivit, společný oběd, apod.

Financování kulturních akcí – jízdné, vstupné

Úhradu jízdného a vstupného hradí rodič, zákonný zástupce nebo pověřená osoba (dále jen rodič) dětí, které se akce účastní. Cena je oznámena rodičům optimálně týden, minimálně však 24 hodin předem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Platba je hrazena ráno v den akce přímo pedagogovi.

Dary a sponzorování LK Jasánek

Spolek Rosteme s dětmi, z. s., jako zřizovatel, přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Jasánek.

Možnosti darování:

* bezhotovostní převod na účet spolku

* finanční dar v hotovosti,

* věcný dar, přičemž výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny.

Zřizovatel vydá dárci potvrzení přijetí o daru ve formě:

* potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč),

* darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč).

Dar v minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok, kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte

Provozní doba v rámci celodenního programu je od 8:00 do 16:30. Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem pedagogovi LK Jasánek.

Předávání dítěte

* rodiče nebo pověření osoby předávají dítě od 8:00 do 8:30 hod. – prosíme rodiče o dochvilnost při předávání dětí, zpoždění narušuje klidný průběh dne. Ranní předávání dětí a jejich odpolední vyzvedávání doporučujeme v co největší míře za doprovodu rodiče. Tímto vzniká jedinečný prostor pro sdílení, ať už ráno či při odpolední reflexi

* předávání dítěte probíhá v zázemí LK Jasánek, na adrese Krásná č. p. 290, pokud nebude předem oznámeno jiné místo předání

* předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno

* rodič nebo pověřená osoba při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).

* rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz bod 5.6 ), dále je zodpovědný za doplnění náhradního oblečení dítěte v zázemí LK Jasánek.

Vyzvedávání dítěte

* rodiče vyzvedávají své dítě od 15:30 do 16:30 hod. – zde rovněž žádáme o dochvilnost

* o případném zhoršení zdravotního stavu nebo úrazu jsou rodiče informováni ihned, a to telefonicky, v tomto případě by mělo být dítě vyzvednuto dříve než v běžnou dobu

* rodič při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení) a dbá na kompletní stav oblečení v zázemí klubu

* rodiče jsou při vyzvedávaní informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody) týkajících se jejich dítěte

* rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě, která je uvedená v Přihlášce dítěte

* předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno

Omluvy z pravidelné docházky

* v případě absence dítěte v LK Jasánek, např. z důvodu onemocnění, je potřeba dítě omluvit jeden den předem nejpozději do 16. hodiny pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 777 471 898, v tomto případě náleží dítěti náhrada

* pokud ráno, kdy má dítě jít do klubu, rodič zjistí, že je dítě nemocné, je možné se do 8hodin odhlásit SMS zprávou na tel. č.: 777 471 898;

* v případě déletrvající absence je nutno tuto skutečnost nahlásit SMS zprávou na tel. č. 777 471 898 a nejlépe také e-mailem na info@lkjasanek.cz

Náhradní docházka

* v případě, že je dítě omluveno jeden den předem do 16. hodiny, má nárok na náhradní docházku

* platnost náhrad je 60 dnů, poté náhrada propadá, náhradu může dítě vybrat pouze pokud je rodič členem spolku Rosteme s dětmi, z.s.

* náhradu je třeba domluvit pomocí SMS na tel.č. 777 471 898 jeden den předem, mezi 16. a 18. hodinou

* v případě, že dítě navštěvuje lesní klub všechny 4 dny, tedy od pondělí do čtvrtku, má nárok čerpat náhrady v rámci 1 (jednoho) týdne prázdninového provozu. Vyčerpat takto může až 5 náhrad.

Chod LK Jasánek

Organizace dne

8:00 – 8:30 příchod dětí, předání dítěte pedagogovi

8:00 – 9:00 volná hra na zahradě

9:00 – 9:30 ranní přivítání, povídání, zpívání, hra, seznámení s plánem dne

9:30 – 12:00 dopolední program v přírodě (výprava do lesa, k potoku aj.), v případě nevhodného počasí aktivity v zázemí (tvoření, hry, montessori aktivity, společné vaření), dopolední svačinka v 10.00 h

12:00 – 12:45 oběd

12:45 – 13:15 předávání dětí, které odcházejí po obědě

13:15 – 14:30 odpočinek po obědě (hra na etnické nástroje, čtení příběhů a pohádek), spaní či klidové aktivity (tvoření, deskové hry, montessori pomůcky aj.)

14:30 – 16:30 volná hra na zahradě, individuální program dle zájmu dětí, odpolední svačinka v 15.00 h

15:30 - 16.30 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

Pracovníci LK Jasánek

O skupinu dětí se starají 2 dospělé osoby – jeden pedagog a druhým je dobrovolník z řad rodičů, jeho hlavní náplní je pomáhat s obsluhou dětí, nezasahuje do pedagogického procesu. O skupinku čítající více než 10 dětí se starají dva pedagogové.

Při práci s dětmi uplatňujeme prožitkové učení, intuitivní pedagogiku, přístupy dle M. Montessori, J. A. Komenského, environmentální učení v souladu s cykly v přírodě, připomínáme si tradice, zvyky a rukodělné činnosti našich předků, kreativně a umělecky tvoříme i muzicírujeme. Inspirují nás knihy: Vychováváme děti a rosteme s nimi (Naomi Aldort), Respektovat a být respektován (Jana Nováčková a manželé Kopřivovi), Najděte si svého marťana (Marek Herman), Tajuplné dětství (Maria Montessori) aj.. Stále se vzděláváme a pracujeme na osobním rozvoji. Pedagogové lesního klubu mají kurz První pomoci. Podrobnější informace o pedagozích a dalších spolupracovnících naleznete na našich webových stránkách.

Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod lesního klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti, zároveň pak spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí pozitivní prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné budování a zvelebování zázemí klubu, rodičovské schůzky atd.).

Rodič má právo projevit jakékoli připomínky k chodu lesního klubu a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogy. Uvítáme náměty a nápady, které mohou přispět k obohacení našeho programu. Rodiče dětí jsou pravidelně informováni o dění v klubu e-mailem, informacemi vyvěšenými na naší webové stránce nebo formou rodičovské schůzky.

Rodiče se mohou podílet na chodu klubu svými podněty, pomocí s přípravami na slavnostech, organizací spolujízd (např. odvoz dětí na různé akce), materiální výpomocí apod. Rodičovské schůzky se konají min. 1x za školní rok. Termín konání schůzky je oznámen rodičům emailem min. 14 dnů předem. Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: osobní kontakt s pedagogy v zázemí klubu – mimo dobu hlavního programu, email, SMS, v akutním případě telefon.

Každou členskou rodinu zveme ke spolupráci a účasti na brigádách, které se budou konat pravidelně od jara do podzimu, při časové dotaci minimálně 3 hodiny na rodinu každých 6 měsíců.

Informace o zdravotním stavu dítěte

Obecně

Pedagogové absolvovali kurz první pomoci.

Pedagogové mají stále k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.

Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Jasánek. Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Alergie

Rodiče jsou povinni informovat LK Jasánek o jakýchkoli alergiích dítěte (např. na bodnutí hmyzem, na jídlo apod.). Alergie jsou zapisovány do přihlášky dítěte k docházce do LK Jasánek. Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Kdy dítě nechat doma

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

* zvýšená teplota (dítě je třeba nechat doma min. 2 dny po vymizení symptomů),

* kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě,

* zvracení (je třeba nechat dítě doma min. 2 dny po vymizení symptomů),

* průjem (je třeba nechat dítě doma min. 1 den po vymizení symptomů),

* bolest v uchu,

* bolest břicha,

* bolest při močení,

* vši,

* v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.).

Pedagog může odmítnout dítě do LK Jasánek přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.

Akutní stavy v průběhu pobytu v LK Jasánek

· Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Jasánek (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte.

· V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

· V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

Klíšťata

* V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.

* Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány repelenty proti klíšťatům.

* Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo interiér domova, prohlédnout tělo i vlasovou část.

* Rodiče dbají na řádné prohlídnutí dítěte po pobytu v LK Jasánek.

Vybavení dětí - Co na sebe:

Léto

* Pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné),

* triko s krátkým/dlouhým rukávem,

* tepláky,

* mikina,

* šusťáková bunda,

* v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty,

* pokrývka hlavy.

Zima

* pevná nepromokavá obuv,

* triko s dlouhým rukávem – nejlépe funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály),

* mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna),

* termo legíny,

* zateplené kalhoty + bunda/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větruodolná,

* teplé ponožky,

* nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku),

* nákrčník/šála,

* čepice/kukla.

Co s sebou:

Na výpravu:

* dítě přichází do LK Jasánek oblečeno dle aktuálního počasí, v tomto oblečení půjde na výpravu (doporučené oblečení viz níže),

* batůžek s prsním popruhem (lze došít),

* do baťůžku: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku, dopolední svačinu v krabičce a pití (v zimě v termosce nebo v termo obalu).

Do boxu v zázemí:

* spacák/deku pro odpolední odpočinek + polštářek, oblíbený plyšák (vše je uloženo v boxu v zázemí)

* taška s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, termo legíny (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky.

Za každodenní kontrolu a průběžné doplňování náhradního oblečení zodpovídají rodiče.

Pravidla LK Jasánek

Pravidla jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a plynulosti chodu klubu.

Provozní pravidla jsou rodičům a dětem sdělována na rodičovských schůzkách, dětem pak na začátku a v průběhu školního roku.

Pravidla jsou platná pro všechny osoby pohybující se v zázemí LK Jasánek i na jiných místech, kde LK Jasánek zajišťuje program.

Etická pravidla

* Chovám se ke druhým tak, jak chci, aby se chovali k mě. Respektuji hranice druhého.

* Řeknu, když potřebuji pomoc.

* Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení

* „Dost to stačí.“ – můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

Pravidla pobytu v zázemí

* do klubu nepřináším hračky z domova, les i zázemí klubu poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji

* dbáme, aby vstupní brána i branka byla zavřená a zajištěná

Pravidla pobytu v lese

* když uslyším píšťalku nebo činelky, přiběhnu

* mimo zázemí LK Jasánek vždy vidím a slyším kamaráda

* čekám na potkávacích místech

* když slyším své jméno, odpovím

* s ostrými předměty chodím pomalu (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko kamarád

* na stromy lezu po domluvě s pedagogem

* nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků

* jím pouze to, co jistě znám, pokud si nejsem jist, zeptám se pedagoga

* hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem

* vlastní odpadky přinesu zpět do zázemí LK Jasánek, případně zanechám v odpadkovém koši

* zůstávám se skupinou; neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými)

Pravidla pro použití pracovního nářadí:

* Nářadí slouží pouze k práci, ne ke hrám.

Pravidla u ohně v ohništi/v peci:

* Oheň je zakládán pouze pod dohledem pedagoga.

* Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem.

* Za uhašení ohně zodpovídá pedagog. V případě odpoledních kroužků přebírá za oheň zodpovědnost dospělá osoba, která vede odpolední kroužek.

Krizový plán

* LK Jasánek má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí).

Pojištění

* LK Jasánek je pojištěn u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s..

* Součásti smlouvy je pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu.

* Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou pedagogovi LK Jasánek. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

* Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

Provozní řád může být změněn či úplně nahrazen novým provozním řádem.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2020.