Provozní řád léto 2020

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU JASÁNEK PRO LETNÍ PROVOZ 2020

Platnost: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Zřizovatel: Rosteme s dětmi, z. s., Krásná 124, 739 04, IČ: 05180163

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Kučerová

email: info@lkjasanek.cz

Adresa: Lesní klub Jasánek, Krásná 290, 739 04


PROVOZNÍ INFORMACE

* Provozní řád Lesního klubu Jasánek (dále jen LK Jasánek) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, tj. spolek Rosteme s dětmi, z. s.

* Provozní řád LK Jasánek se řídí Metodickým materiálem k hygienickým podmínkám lesních mateřských škol vydaném Ministerstvem zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Metodický materiál je přílohou tohoto provozního řádu.

* Dokumentace týkající se povolení k provozu je na vyžádání u předsedy spolku Rosteme s dětmi, z. s.

ZÁZEMÍ

* Zázemím pro náš lesní klub je chata v Krásné, č.p. 290, v nádherném údolí Jestřábího potoka, pár metrů od autobusové zastávky Krásná, lesní správa.

* Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, pedagogové, rodiče, ostatní zaměstnanci LK Jasánek.

Zázemí

* Chata je využívána k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního oblečení dětí. V případě velmi nepříznivého počasí v ní bude realizován program pro děti.

* Chata je v chladných dnech vytápěna kamny zabezpečenými proti úrazu. Je zde zavedena elektřina.

* V přízemí je hlavní pokoj, kuchyň, komora, záchod. V prvním patře chaty jsou další dva pokoje.

* Součástí kuchyně je sporák, myčka, chladnička a dřez s tekoucí teplou a studenou vodou.

* Hasicí přístroj je umístěn v kuchyni. Lékárnička je umístěna v kumbále v chatě.

* Prostor je možné větrat dveřmi a okny.

* Děti při odpočinku leží na zateplených podložkách. Každé dítě má vlastní deku uloženou odděleně od ostatních.

* Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí.

Zajištění toalet a nakládání s odpady

* Sociální zařízení je ve formě splachovacího záchodu umístěného v chatě. Součástí domku je sprcha, umyvadlo s tekoucí vodou.

* Toaleta je opatřena schůdky a dětským prkénkem.

* K dispozici je nočník.

* V chatě i před chatou jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.

* Na zahradě je umístěn kompost pro zpracování bio odpadu.

* Užitková voda je odebírána přípojkou z pramene nad chatou.

* Pitná voda je denně dovážena čerstvá v kanystrech.

Zahrada

* Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 2500 m2, vybudována a vybavena v přírodním a permakulturním stylu.

* Na zahradě je ohniště a jednoduché posezení, hracími prvky jsou hřiště, pískoviště, zatravněný kopec, prolézačka z kmenů stromů a kamenů, permakulturní záhon, bylinná spirála, místo pro pozorování volné přírody, hudební koutek, skrýše z vrbového proutí. Na zahradě jsou zasazené rozličné druhy jedlých stromů, keřů, rostlin a bylin. Povrchy jsou tráva, dlažba.

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

* LK Jasánek nabízí letní provoz pro děti od 3 do 7 let.

* Provoz LK Jasánek je celodenní (8,5 hodin): 8:00 – 16:30 hod.

* Počet pedagogů – 1 pedagog na 8 dětí

* Děti se schází v místě provozovny LK Jasánek.

* Rodiče využívají k parkování parkoviště v blízkosti provozovny.

* Rodiče dbají, aby po jejich příchodu/odchodu byla řádně zabezpečena vstupní brána i branka.

ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE NA LETNÍ PROVOZ

* Zápis dětí probíhá od dubna 2020.

* Pro přihlášení dítěte je nutno kontaktovat zřizovatele zastoupeného PhDr. Lenkou Kučerovou e-mailem na adrese info@lkjasanek.cz s uvedením jména dítěte, roku narození, termínu prázdninového týdne a kontaktních údajů (email) a event. specifických nároků dítěte.

* Potvrzení o přijetí dítěte na prázdninový týden zašle zřizovatel zastoupený PhDr. Lenkou Kučerovou spolu s Přihláškou dítěte – Jasánek na cestách 2020. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlou rodiče/zákonní zástupci oskenovanou elektronicky zpět na email info@lkjasanek.cz, nebo přinesou osobně do provozovny LK Jasánek.

FINANCE – VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ZA LETNÍ PROVOZ

* Výše platby za letní provoz LK Jasánek je stanovena na 2 100,- Kč / týden, termín splatnosti pro červencové účastníky je do 31. 5. 2020, pro srpnové do 30. 6. 2020 bankovním převodem na účet 2201021085/2010, variabilním symbolem je datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ Z DOCHÁZKY, NÁHRADNÍ DOCHÁZKA

Předávání dítěte

* Provozní doba je od 8:00 do 16:30 hod.

* Rodiče předávají své dítě od 8:00 do 8:45 hod.

* Prosíme rodiče o dochvilnost při předávání dětí.

* Předávání dítěte probíhá v místě konání prázdninového týdne na adrese: LK Jasánek, Krásná 290, 739 04.

* Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou pedagogovi LK Jasánek. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

* Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).

* Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz. Vybavení a oblečení dětí, bod 7.10.).

Vyzvedávání dítěte

* Rodiče vyzvedávají své dítě od 15:30 – 16:30 hod.

* Rodiče jsou informováni ihned o zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo úrazu. V tomto případě by mělo být dítě vyzvednuto dříve než v běžnou dobu.

* Rodič při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení) a dbá na kompletní stav oblečení v náhradním pytli/boxu, který je uložen v zázemí klubu.

* Rodiče jsou při vyzvedávání informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody) týkajících se jejich dítěte.

* Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

* Dítě mohou vyzvedávat i jiné osoby, které jsou uvedeny v Přihlášce dítěte k letnímu provozu do LK Jasánek jako Pověřené osoby, které budou oprávněny vyzvedávat dítě z LK Jasánek.

Storno poplatek

* V případě odhlášení dítěte z letního provozu v termínu více než 8 týdnů před započetím je hodnota storno poplatku 10% zaplacené částky

* V případě odhlášení dítěte z letního provozu v termínu více než 4 týdny a méně než 8 týdnů před započetím je hodnota storno poplatku 50% ze zaplacené částky

* V případě odhlášení dítěte z letního provozu v termínu kratším 4 týdnů před započetím se poplatek nevrací.

* V případě nemoci znemožňující účast dítěte na prázdninovém týdnu storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.

* V případě, že registrovaný účastník letního provozu zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu za prázdninový týden, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno

poplatky.

* Zrušení registrace na letní provoz LK Jasánek lze provést pouze písemně anebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou adresu info@lkjasanek.cz. V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů letního provozu. Za den zrušení registrace se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům letního provozu.

* V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na letním provozu bez zavinění na straně organizátorů nevzniká organizátorům letního provozu povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na prázdninovém týdnu, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.

* Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny za prázdninový týden (resp. její poměrné části), organizátoři letního provozu ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).

PROVOZ LK JASÁNEK

Pravidla pobytu v zázemí klubu a lese:

* Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a chodu klubu.

* Pravidla jsou platná pro všechny pohybující se v místě provozovny LK Jasánek i na jiných místech (př. les), kde LK Jasánek zajišťuje program.

Etická pravidla LK Jasánek:

* Chovám se ke druhým tak, jak chci, aby se chovali k mě. Respektuji hranice druhého.

* Řeknu, když potřebuji pomoc.

* Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní řešení

* „Dost to stačí.“ – můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to vysloví tvůj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu.

Pravidla při pobytu v zázemí:

* Do klubu nepřinášejí děti hračky z domova. Les i zázemí klubu poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech kompetencí.

* Dbáme, aby vstupní brána i branka byla zavřená a zajištěná.

Pravidla při pobytu venku:

* Když uslyším píšťalku nebo činelky, přiběhnu.

* Mimo areál LK Jasánek vždy vidím a slyším kamaráda.

* Čekám na potkávacích místech.

* Když slyším své jméno, odpovím.

* Neběhám s ostrými předměty (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko kamarád.

* Na stromy lezu po domluvě s pedagogem.

* Nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků.

* Jím pouze to, co jistě znám. Pokud si nejsem jist, zeptám se pedagoga.

* Hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem.

* Nenechávám v lese odpadky.

* Neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými).

Pravidla pro použití pracovního nářadí:

* Nářadí slouží pouze k práci, ne ke hrám.

Pravidla u ohně v ohništi/v peci:

* Oheň je zakládán pouze pod dohledem pedagoga.

* Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje s míčem.

* Za uhašení ohně zodpovídá pedagog. V případě odpoledních kroužků přebírá za oheň

zodpovědnost dospělá osoba, která vede odpolední kroužek.

Krizový plán

* LK Jasánek má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí).

Rámcový denní program

8:00 – 8:45 příchod dětí do Jasánku, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, reflexe s rodiči

9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, společné zpívání a hra na nástroje

9:30 – 12:00 výprava do okolí s tematicky zaměřeným programem nebo v případě velmi nepříznivého počasí program v týpí, dopolední svačinka

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 13:30 odpolední klid, četba pohádek a příběhů, spaní

13:30 – 16:30 volná hra, výtvarné aktivity, individuální program podle zájmu dětí

15:00 odpolední svačinka

15:30 – 16:30 vyzvedávání dětí, zhodnocení dne, reflexe s rodiči

Pedagogičtí pracovníci

* Se skupinou max. 8 dětí pracuje vždy jedna dospělá osoba.

* V LK Jasánek pracují pedagogové, asistenti pedagogů a rodiče-dobrovolníci, kteří jsou proškolení v péči o děti

Vybavení a oblečení dětí

- Batůžek s prsním popruhem (lze došít) – přiměřeně velký do baťůžku:

- náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku, dopolední svačinu v krabičce a pití, pokrývku hlavy

- tričko s krátkým rukávem na tvoření s akrylovými barvami - nelze vyprat, počítejte, prosím, s případnými novými motivy na tričku :-)

na odpočinek:

- karimatku, deku nebo spacák pro odpolední odpočinek + polštářek, oblíbený plyšák (vše je uloženo v pytli/tašce v týpí/nebo v zázemí Jasánku),

náhradní oblečení podle aktuálního počasí (zůstává v týpí/nebo v zázemí Jasánku): - bunda, mikina, tepláky, ponožky, kalhotky/slipy, tričko s krátkým/dlouhým rukávem

obuv: gumáky, pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné),

V případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty a nepromokavá bunda

Prosíme o průběžnou kontrolu tašky/boxíku a jejich doplňování.

ZDRAVÍ DÍTĚTE

Obecné

* Pedagogové absolvovali kurz první pomoci.

* Pedagogové mají stále (i mimo zázemí LK Jasánek) k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.

* Rodič je povinen informovat pedagog o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Jasánek.

* Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

* Rodiče jsou povinni informovat pedagoga LK Jasánek o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích.

* Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

* Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

  • zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
  • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
  • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)¨
  • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
  • bolest v uchu
  • bolest břicha
  • bolest při močení
  • vši
  • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmoneloza, žloutenka atd.)

* Pedagog může odmítnout dítě do LK Jasánek přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.

* Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Jasánek (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte.

* V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

* V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

Klíšťata

* V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.

* Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány přípravky proti klíšťatům, většinou přírodního charakteru.

* Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo interiér domova, prohlédnout tělo i vlasovou část.

* Rodiče dbají na řádné prohlédnutí dítěte po pobytu v LK Jasánek.

POJIŠTĚNÍ

* LK Jasánek je pojištěn u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s..

* Součásti smlouvy je pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu.

* Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou pedagogovi LK Jasánek. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.