Provozní řád Jasan

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU JASÁNEK – ŠKOLNÍ TŘÍDA

Platnost: od 1. 11. 2019

Zřizovatel: Rosteme s dětmi, z. s., Krásná 124, 739 04, IČ: 05180163

Email: info@lkjasanek.cz web: www.lkjasanek.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Kučerová telefon: 777 471 898

Koordinátorka: Mgr. Marcela Zajícová telefon: 731 187 703

Hlavní pedagog školní třídy: Ing. Vladimíra Nitrová telefon: 774 918 936

PROVOZNÍ INFORMACE

Provozní řád Lesního klubu Jasánek (dále jen LK Jasánek), školní třídy doplňuje základní provozní řád LK Jasánek. Tento provozní řád školní třídy upřesňuje a specifikuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování školní třídy. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, tj. spolkem Rosteme s dětmi, z. s.

SPECIFIKACE ŠKOLNÍ TŘÍDY

· Školní třída je součástí lesního klubu Jasánek, který je provozován spolkem Rosteme s dětmi, z.s.

· Školní třída je pro děti ve věku od 6 – 12 let.

· Děti jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svého dítěte a jeho studijní výsledky.

· Děti jsou do školní třídy lesního klubu Jasánek přijaty po osobní konzultaci s rodiči dítěte a na základě potvrzeného individuálního (domácího) vzdělávání registrovanou ZŠ.

· Dětem nabízíme program od 8 - 15.00 h, 4 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa, čtvrtek.

· Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a bytí venku v přírodě.

· Náklady - jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi. Platbou jsou členské příspěvky, které činí 4 800,- Kč/měsíc. Další výdaje (cestovné, vstupy aj.) budou vždy konzultovány s rodiči.

Zázemí

* Zázemí školní třídy je v Nové Vsi, č.p. 414

* Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, pedagogové i rodiče.

Provozní podmínky

· Provozní doba školní třídy je od pondělí do čtvrtku v čase 8:00 – 15:00 hodin.

· Po domluvě s rodiči - cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj. – O výletních dnech bude pedagog včas a předem vždy informovat rodiče/zákonné zástupce dítěte.

* Děti se schází v místě zázemí školní třídy.

* Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. Organizace školního roku je ve stejném režimu jako mají ostatní školky a školy, tj. LK Jasánek nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků.

Místo předávání a vyzvedávání dětí

Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v zázemí školní třídy. V případě výletu či jiné akce je možné místo změnit. O této změně budou zákonní zástupci informováni optimálně týden, nejméně však 12 hodin předem, a to buď osobně, telefonicky nebo e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v souladu s bodem "Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte" tohoto Provozního řádu (viz níže).

Přijetí dítěte do LK Jasánek školní třídy:

Na přijetí dítěte do LK Jasánek není právní nárok. O přijetí rozhodují členové Výboru spolku Rosteme s dětmi, z. s. po osobní konzultaci s rodiči/zákonnými zástupci dítěte.

Kritéria rozhodující o přijetí dítěte do školní třídy:

· Rodiče jsou v souladu s pedagogickou koncepcí a přístupem aplikovaným v LK Jasánek školní třídě. Součástí je dotazník a osobní rozhovor s oběma rodiči a pedagogy.

· Děti jsou v domácím vzdělávání a rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svého dítěte a jeho studijní výsledky.

· Děti jsou do školní třídy lesního klubu Jasánek přijaty na základě potvrzeného individuálního (domácího) vzdělávání registrovanou ZŠ.

· věk dítěte v rozmezí 6 - 12 let,

· sourozenci mají přednost,

· zdravotní stav dítěte.

Zápis a přihlášení dítěte

Zápis dětí do školní třídy probíhá v průběhu celého roku. Pro přihlášení nás kontaktujte na e-mailové adrese info@lkjasanek.cz, obratem Vám zašleme potřebné dokumenty včetně přihlášky do spolku Rosteme s dětmi z. s. a do LK Jasánek školní třídy, které je třeba co nejdříve vyplnit, řádně podepsat a doručit oskenované zpět na e-mailovou adresu info@lkjasanek.cz. Následně obdržíte e-mailem informace o výši a době splatnosti členského příspěvku.

Před zápisem dítěte doporučujeme navštívit školní třídu osobně a seznámit se s pedagogickou koncepcí, přístupem, zázemím a pracovníky. Jedná se o „Návštěvu školní třídy“, a je zpoplatněna dle platného ceníku. Z kapacitních důvodů je návštěva možná pouze po telefonické nebo e-mailové domluvě – viz kontaktní údaje.

Zákonný zástupce dítěte má povinnost se seznámit s Provozním řádem a platbami za docházku.

finance

Výše členského příspěvku

Členský příspěvek se platí vždy na 1 měsíc dopředu. Platbu je třeba provést bankovním převodem na č. ú.: 2101828404/2010 FIO banka, nejpozději do 1. dne měsíce, který předchází měsíci docházky, za který se příspěvek platí, tj. příspěvek na říjen je třeba uhradit do 1. září. Při přihlášení dítěte k navštěvování LK Jasánek školní třídy je splatnost prvního členského příspěvku rodiče ve spolku Rosteme s dětmi, z.s. do tří dnů od doručení e-mailu potvrzujícího přijetí přihlášky. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.

Počet dnů v týdnu Cena za 1 měsíc

4 dny 4 800,- Kč

Zřizovatel je oprávněn upravit výši členského příspěvku. Tuto skutečnost je povinen oznámit nejméně 1 měsíc před změnou e-mailem všem členům spolku Rosteme s dětmi, z. s., a zároveň ji uveřejnit na stránkách www.lkjasanek.cz. Zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Návštěva školní třídy

Pokud si chcete zkusit den ve školní partě a zjistit, jaký je průběh dne, co se u nás děje, cena za návštěvní den na zkoušku je 400,- Kč. Částka je splatná hotově před zahájením programu pedagogovi. Návštěvu je třeba den předem telefonicky domluvit na tel. čísle 774 918 936.

Financování kulturních akcí – jízdné, vstupné

Úhradu jízdného a vstupného hradí rodič, zákonný zástupce nebo pověřená osoba (dále jen rodič) dětí, které se akce účastní. Cena je oznámena rodičům optimálně týden, minimálně však 24 hodin předem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Platba je hrazena ráno v den akce přímo pedagogovi.

Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte

Provozní doba školní třídy je od 8:00 do 15.00.

Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem pedagogovi.

Harmonogram dne:

8 - 8.30 postupný příchod dětí

8.30 - 11.30 volná práce dětí dle jejich preferencí, uvnitř či v terénu (učení = veškeré aktivity, které děti rozvíjí)

11.30 - 12.30 příprava stolování, oběd

12.30 - 13.15 odpolední odpočinek (četba, deskové hry, rukodělné tvoření)

13.15 - 14.45 aktivity venku či v tanečním sále (sport, dílna, péče o zahradu)

14.45 - 15.00 vyzvedávání dětí.

Předávání dítěte

* rodiče nebo pověření osoby předávají dítě od 8:00 do 8:30 hod.

* předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno

* rodič nebo pověřená osoba při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).

* rodič předává dítě dobře vybavené (školní pomůcky, batoh, pití, svačina, pláštěnka), včetně dostatečného oblečení s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Vyzvedávání dítěte

* rodiče vyzvedávají své dítě od 14:45 do 15:00 hod.

* o případném zhoršení zdravotního stavu nebo úrazu jsou rodiče informováni ihned, a to telefonicky, v tomto případě je dítě vyzvednuto dříve než v běžnou dobu

* rodiče jsou při vyzvedávaní informováni o závažných událostech dne ve škole (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody) týkajících se jejich dítěte

* rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě, která je uvedená v Přihlášce dítěte

* předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno

Omluvy z pravidelné docházky

* V případě náhlé absence dítěte ve školní třídě Jasan rodiče omlouvají dítě nejpozději do 8:00 daného dne pomocí SMS na tel. č. 774 918 936 (3. a 4. ročník) nebo 777 213 992 (1. a 2. ročník).

V případě plánované absence omlouvají rodiče dítě pomocí SMS na tel. č. 731 187 703.


Odhlašování obědů:

Oběd dítěte lze odhlásit formou SMS jeden pracovní den předem do 10:00 na tel. č. 731 187 703. (Tzn. oběd na středu lze odhlásit do úterý, 10:00.) V SMS zprávě uveďte jméno dítěte a dny, na které chcete oběd odhlásit.

Pracovníci LK Jasánek

· O skupinu dětí školní třídy pečuje vždy nejméně jeden pedagog.

· Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a bytí venku v přírodě. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je uskutečnit projekt Škola pro mě.

· Hlavním pedagogem školy je Ing. Vladimíra Nitrová. Děti se v rámci svého učení budou setkávat i s jinými kreativními dospělými, kteří jim budou předávat to nejlepší ze sebe.

· Podrobné informace o pedagogické koncepci a přístupu jsou k dispozici na webových stránkách LK Jasánek.

Pravidla LK Jasánek školní třídy

· Základním pravidlem školní třídy je: úcta k sobě, druhým a prostředí.

· Ve školním týmu jsou všichni bez ohledu na svůj věk či vzrůst otevřeni objevovat, učit se a žasnout. Každým členem týmu je vědomě podporována vzájemná úcta, uznání, důvěra a rovnost. Snažíme se naplňovat přístup „hlava, srdce, ruka v souladu“:

· hlava – sbírám vědění a zkušenosti, jsem otevřen nápadům, inspiracím a novým myšlenkám,

· srdce – s otevřeným srdcem vstupuji do přírody a do interakcí s ostatními lidmi, ptám se svého srdce: „Mé srdce, přišla ke mně tato myšlenka, tento nápad. Mám tvé svolení jej uskutečnit?“

ruka – souhlasí-li mé srdce, vědomě konám, tvořím, praktikuji dovednosti.

Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod lesního klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti, zároveň pak spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí pozitivní prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné budování a zvelebování zázemí klubu, rodičovské schůzky atd.).

Rodič má právo projevit jakékoli připomínky k chodu školní třídy a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogy. Uvítáme náměty a nápady, které mohou přispět k obohacení našeho programu. Rodiče dětí jsou informováni o dění v klubu ústně, mailem či informacemi vyvěšenými na naší webové stránce nebo formou rodičovské schůzky.

Rodiče se mohou podílet na chodu školní třídy svými podněty, pomoci s výrobou montessori pomůcek, organizací spolujízd (např. odvoz dětí na různé akce), pomoci při přípravách oslav, materiální výpomocí apod.

Rodičovské schůzky školní třídy se konají 1x za čtvrtletí. Termín konání schůzky je oznámen rodičům emailem min. 14 dnů předem. Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: osobní kontakt s pedagogy v zázemí klubu – mimo dobu hlavního programu, e-mail, SMS, v akutním případě telefon.

Informace o zdravotním stavu dítěte

Obecně

Pedagogové absolvovali kurz první pomoci.

Pedagogové mají stále k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.

Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Jasánek. Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Alergie

Rodiče jsou povinni informovat LK Jasánek o jakýchkoli alergiích dítěte (např. na bodnutí hmyzem, na jídlo apod.). Alergie jsou zapisovány do přihlášky dítěte k docházce do LK Jasánek. Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Kdy dítě nechat doma

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

* zvýšená teplota (dítě je třeba nechat doma min. 2 dny po vymizení symptomů),

* kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě,

* zvracení (je třeba nechat dítě doma min. 2 dny po vymizení symptomů),

* průjem (je třeba nechat dítě doma min. 1 den po vymizení symptomů),

* bolest v uchu,

* bolest břicha,

* bolest při močení,

* vši,

* v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.).

Pedagog může odmítnout dítě do LK Jasánek přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.

Akutní stavy v průběhu pobytu v LK Jasánek

· Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Jasánek (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte.

· V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

· V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

Klíšťata

* V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.

* Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo interiér domova, prohlédnout tělo i vlasovou část.

* Rodiče dbají na řádné prohlídnutí dítěte po návratu z LK Jasánek.

Vybavení dětí - Co na sebe:

Léto

* Pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné),

* triko s krátkým/dlouhým rukávem,

* tepláky,

* mikina,

* šusťáková bunda,

* v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty,

* pokrývka hlavy.

Zima

* pevná nepromokavá obuv,

* triko s dlouhým rukávem – nejlépe funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály),

* mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna),

* termolegíny,

* zateplené kalhoty + bunda/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větruodolná,

* teplé ponožky,

* nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku),

* nákrčník/šála,

* čepice/kukla.

Co s sebou:

Do zázemí školní třídy:

· sešit/zápisník a psací potřeby,

· přezůvky,

· box s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, termolegíny (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky.

Za každodenní kontrolu a průběžné doplňování náhradního oblečení se učí zodpovídat samy děti.

Obecně vždy s sebou:

* dítě přichází oblečeno dle aktuálního počasí, v tomto oblečení půjde na výpravu (doporučené oblečení viz níže),

* batoh s prsním popruhem,

* do batohu: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku, dopolední svačinu v krabičce a pití (v zimě v termosce nebo v termo obalu).

Krizový plán

* LK Jasánek má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí).

Pojištění

* LK Jasánek je pojištěn u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s..

* Součásti smlouvy je pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu.

* Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou pedagogovi LK Jasánek. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

* Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené osobě. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním oznámením, že je dítě předáváno.

Provozní řád může být změněn či úplně nahrazen novým provozním řádem.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2019.