Provozní řád Jasan

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU JASÁNEK – ŠKOLNÍ PARTY JASAN


Platnost: od 1. 7. 2021

Zřizovatel: Rosteme s dětmi, z. s., Krásná 124, 739 04, IČ: 05180163

Email: info@lkjasanek.cz web: www.lkjasanek.cz

Kontaktní osoba: PaedDr. Karla Javorková , tel. 728 634 863

Koordinátorka: Kateřina Stonišová, tel. 724 840 306

Hlavní pedagog školní třídy: Ing. Vladimíra Nitrová, tel. 774 918 936

Provozovna: Nová Ves č.p. 414, 739 11

Číslo bankovního účtu: 2101828404/2010


PROVOZNÍ INFORMACE

Provozní řád Lesního klubu Jasánek - školní party Jasan (dále jen LK) upřesňuje a specifikuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování školní třídy. Je důležitou součástí smlouvy mezi rodiči a zřizovatelem, tj. spolkem Rosteme s dětmi, z. s.


SPECIFIKACE ŠKOLNÍ TŘÍDY

 • Školní třída je součástí LK, který je provozován spolkem Rosteme s dětmi, z.s.

 • Děti jsou v individuálním (tzv. domácím) vzdělávání a rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svého dítěte a jeho studijní výsledky.

 • Děti jsou LK přijaty po osobní konzultaci s rodiči dítěte a na základě potvrzeného individuálního (domácího) vzdělávání registrovanou ZŠ.

 • Dětem nabízíme program od 8 - 15.00 h, 4 dny v týdnu - pondělí, úterý, středa, čtvrtek.

 • Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a bytí venku v přírodě.

 • Náklady - jeden z rodičů dítěte se stává členem spolku Rosteme s dětmi.

 • Po domluvě s rodiči jsou pořádány výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj. O výletních dnech bude pedagog včas a předem vždy informovat rodiče/zákonné zástupce dítěte. Další výdaje na tyto akce (cestovné, vstupy aj.) budou vždy konzultovány s rodiči.


ZÁZEMÍ

 • Zázemí školní třídy je v Nové Vsi, č.p. 414

 • Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, pedagogové i rodiče.


PROVOZNÍ PODMÍNKY

 • Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. Organizace školního roku je ve stejném režimu jako mají ostatní školky a školy, tj. LK nezajišťuje provoz v době školních prázdnin a státních svátků.

 • Místo předávání a vyzvedávání dětí - předávání a vyzvedávání dětí probíhá v zázemí školní třídy. V případě výletu či jiné akce je možné místo změnit. O této změně budou zákonní zástupci informováni předem, a to buď osobně, telefonicky nebo e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v souladu s bodem "Předávání, vyzvedávání a omlouvání dítěte" tohoto Provozního řádu (viz níže).


PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK JASÁNEK - ŠKOLNÍ PARTY JASAN

Na přijetí dítěte do LK není právní nárok. Před přijetím dítěte do LK se zákonný zástupce seznámí s pedagogickou koncepcí, přístupem, zázemím, pracovníky LK, provozním řádem a platbami za docházku. Zákonný zástupce a dítě se zúčastní návštěvy školní party Jasan a proběhne osobní konzultace se zákonnými zástupci. Poté členové Výboru spolku Rosteme s dětmi, z. s. rozhodnou o přijetí dítěte do LK.


Zápis a přihlášení dítěte

Zápis dětí do školní party Jasan probíhá v průběhu celého roku. Pro přihlášení nás kontaktujte na e-mailové adrese info@lkjasanek.cz.


FINANCE

Výše členského příspěvku je 5 800,- Kč/měsíc.

Členský příspěvek se platí vždy na 1 měsíc dopředu. Platbu je třeba provést bankovním převodem na č. ú.: 2101828404/2010 (FIO banka), nejpozději do 1. dne měsíce, který předchází měsíci docházky, za který se příspěvek platí, tj. příspěvek na říjen je třeba uhradit do 31. srpna. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.


Členské příspěvky se neplatí v průběhu letních prázdnin.

Sourozencům je nabízená sleva na každé dítě ve výši 240,- Kč.


Návštěva školní třídy

Pokud si chcete zkusit den ve školní partě a zjistit, jaký je průběh dne, co se u nás děje, cena za návštěvní den na zkoušku je 400,- Kč. Částka je splatná hotově před zahájením programu pedagogovi. Návštěvu je třeba dopředu domluvit.


Financování kulturních akcí – jízdné, vstupné

Úhradu kulturních, sportovních aj. akcí (jízdné, vstupné) hradí rodič, zákonný zástupce nebo pověřená osoba (dále jen rodič) dětí, které se akce účastní.


Příspěvek na občerstvení a pitný režim

Výše příspěvku na občerstvení a pitný režim závisí na dodavateli stravy. Je vždy dopředu konzultována s rodiči a je hrazena formou inkasa. Zákonný zástupce je povinen zřídit si povolení k inkasu ve výši 1 300,- Kč za jedno dítě (2 600,- Kč za 2 děti, 3 900,- Kč za 3 děti) ve prospěch účtu 2101828404/2010.


PŘEDÁVÁNÍ, VYZVEDÁVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE

Provozní doba školní třídy je od 8:00 do 15:00. Předávání dítěte probíhá od 8:00 do 8:15. Vyzvedávání od 14:45 do 15:00 není-li předem dohodnuto jinak.

Předávání a vyzvedávání dítěte probíhá v souladu se Smlouvou o docházce dítěte do LK Jasánek - školní party Jasan.


Omluvy z pravidelné docházky

V případě náhlé absence dítěte v LK rodiče omlouvají dítě nejpozději do 8:00 daného dne pomocí SMS na tel. č. 730 175 733 (1. - 3. ročník) a 774 918 936 (4. - 5. ročník).

V případě plánované absence omlouvají rodiče dítě pomocí SMS na tel. č. 724 840 306.


Odhlašování obědů:

Oběd dítěte lze odhlásit formou SMS jeden pracovní den předem do 10:00 na tel. č. 724 840 306 (Tzn. oběd na středu lze odhlásit do úterý, 10:00.) V SMS zprávě uveďte jméno dítěte a dny, na které chcete oběd odhlásit.


PRACOVNÍCI LK

 • O skupinu dětí školní třídy pečuje vždy nejméně jeden pedagog.

 • Základ pedagogické koncepce je položen na principech dle Marie Montessori a bytí venku v přírodě. Dlouhodobou vizí našeho lesního klubu je uskutečnit projekt Škola pro mě.

 • Hlavním pedagogem školy je Ing. Vladimíra Nitrová. Děti se v rámci svého učení budou setkávat i s jinými kreativními dospělými, kteří jim budou předávat to nejlepší ze sebe.

 • Podrobné informace o pedagogické koncepci a přístupu jsou k dispozici na webových stránkách LK Jasánek.


PRAVIDLA LK JASÁNEK - ŠKOLNÍ PARTY JASAN

 • Základním pravidlem školní třídy je: úcta k sobě, druhým a prostředí.

 • Ve školním týmu jsou všichni bez ohledu na svůj věk či vzrůst otevřeni objevovat, učit se a žasnout. Každým členem týmu je vědomě podporována vzájemná úcta, uznání, důvěra a rovnost. Snažíme se naplňovat přístup „hlava, srdce, ruka v souladu“:

  • hlava – sbírám vědění a zkušenosti, jsem otevřen nápadům, inspiracím a novým myšlenkám,

  • srdce – s otevřeným srdcem vstupuji do přírody a do interakcí s ostatními lidmi, ptám se svého srdce: „Mé srdce, přišla ke mně tato myšlenka, tento nápad. Mám tvé svolení jej uskutečnit?“

  • ruka – souhlasí-li mé srdce, vědomě konám, tvořím, praktikuji dovednosti.


HARMONOGRAM DNE

8 - 8.30 postupný příchod dětí

8.30 - 11.30 volná práce dětí dle jejich preferencí, uvnitř či v terénu (učení = veškeré aktivity, které děti rozvíjí)

11.30 - 12.30 příprava stolování, oběd

12.30 - 13.15 odpolední odpočinek (četba, deskové hry, rukodělné tvoření)

13.15 - 14.45 aktivity venku či v tanečním sále (sport, dílna, péče o zahradu)

14.45 - 15.00 vyzvedávání dětí.


SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI

 • Chod LK by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování LK je nedílnou součástí jeho udržitelnosti, zároveň pak spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí pozitivní prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (společné budování a zvelebování zázemí klubu, rodičovské schůzky atd.).

 • Rodič má právo projevit jakékoli připomínky k chodu LK a konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogy. Uvítáme náměty a nápady, které mohou přispět k obohacení našeho programu. Rodiče dětí jsou informováni o dění v LK ústně, e-mailem či informacemi vyvěšenými na naší webové stránce nebo formou rodičovské schůzky.

 • Rodiče se mohou podílet na chodu školní třídy svými podněty, pomoci s výrobou montessori pomůcek, organizací spolujízd (např. odvoz dětí na různé akce), pomoci při přípravách oslav, materiální výpomocí apod.

 • Termín rodičovských schůzek je oznámen rodičům e-mailem min. 14 dnů předem. Při komunikaci jsou využívány tyto cesty: osobní kontakt s pedagogy v zázemí klubu – mimo dobu hlavního programu, e-mail, SMS, v akutním případě telefon.


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE

Obecně

 • Pedagogové absolvovali kurz první pomoci.

 • Pedagogové mají stále k dispozici plně vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní telefon.

 • Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK. Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.


Alergie

Rodiče jsou povinni informovat LK o jakýchkoli alergiích dítěte (např. na bodnutí hmyzem, na jídlo apod.). Alergie jsou zapisovány do přihlášky dítěte k docházce do LK. Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.


Kdy dítě nechat doma

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota (dítě je třeba nechat doma min. 2 dny po vymizení symptomů),

 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě,

 • zvracení (je třeba nechat dítě doma min. 2 dny po vymizení symptomů),

 • průjem (je třeba nechat dítě doma min. 1 den po vymizení symptomů),

 • bolest v uchu,

 • bolest břicha,

 • bolest při močení,

 • vši,

 • v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.).


Pedagog může odmítnout dítě do LK přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů.


Akutní stavy v průběhu pobytu v LK

 • Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte.

 • V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

 • V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.

 • Klíšťata - v případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.

 • Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo interiér domova, prohlédnout tělo i vlasovou část. Rodiče dbají na řádné prohlídnutí dítěte po návratu z LK.


VYBAVENÍ DĚTÍ - Co na sebe:

Léto

 • Pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné),

 • triko s krátkým/dlouhým rukávem,

 • tepláky,

 • mikina,

 • šusťáková bunda,

 • v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty,

 • pokrývka hlavy.


Zima

 • pevná nepromokavá obuv,

 • triko s dlouhým rukávem – nejlépe funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály),

 • mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna),

 • termolegíny,

 • zateplené kalhoty + bunda/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větruodolná,

 • teplé ponožky,

 • nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku),

 • nákrčník/šála,

 • čepice/kukla.


Co s sebou:

Do zázemí školní třídy:

 • plně vybavené pouzdro, podepsaný box s učebnicemi a sešity

 • přezůvky,

 • box s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, termolegíny (v zimě), ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky.

Za každodenní kontrolu a průběžné doplňování náhradního oblečení se učí zodpovídat samy děti.


Obecně vždy s sebou:

 • dítě přichází oblečeno dle aktuálního počasí,

 • batoh s prsním popruhem, do batohu: náhradní ponožky/punčochy, kalhotky/slipy, kapesníky, malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku, dopolední svačinu v krabičce a pití (v zimě v termosce nebo v termo obalu).


Provozní řád může být změněn či úplně nahrazen novým provozním řádem.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.