Pedagogická koncepce školní party

"Lidé s vnitřním vedením dělají to, co nejraději dělají, mají transformovaný zájem, který je povznáší, pronikají do tajemství života a vyhrávají jeho odměny nejen pro sebe, ale pro všechny.

Maria Montessori, To Educate the Human Potential

Náš cíl - absolvent Jasanu, který:

 • Ví, že je tvůrcem svého života a následuje své vnitřní vedení.

 • Je integrovanou osobností s propojením „hlava-srdce-ruka“, kdy jednání (činy a slova) jsou v souladu s jeho pocity a myšlenkami.

 • Směřuje k celistvosti, tj. je zdravě sebe-vědomý. Zná své dary, schopnosti, talenty, a také své nedokonalosti, které se učí přijímat.

 • Uvědomuje si, že odlišnost či rozdílnost není problémem, nýbrž inspirací. Je otevřený a vnímavý k sobě i svému okolí.

 • Je zodpovědně svobodný, se schopností uvažovat bez posuzování či odsuzování.

 • Ví, co znamená citlivá, vstřícná a podporující komunikace.

 • Je tvořivý, zvídavý a žasne nad pestrostí života.

 • Je svůj, svobodný.

Pedagogické přístupy ve školní partě

 • Nejvyšší hodnotou je: ÚCTA a péče k sobě, druhým a prostředí

 • Učení je jakákoli činnost, která dítě rozvíjí.

 • Připravené prostředí – bohatost podnětů, montessori pomůcky, učebny, zahrada, les aj.

 • Připravený pedagog - radostný pozorovatel s chutí stále se učit a žasnout. Vychází z potřeb a tendencí dítěte a má didaktickou odpovědnost. Pečuje o podnětné prostředí. Pozoruje děti, zažehává plamínky zájmu, jemně vede. Nepředává učivo, nýbrž nástroje, jak se lze učit, dává tzv. inspirační lekce. Vytváří bezpečný a chráněný prostor pro učení se a dělání chyb. Každý toužíme po lásce, pochopení a přijetí.

 • Kosmická výchova – podává dětem ucelený obraz světa v propojených souvislostech. Velké a malé příběhy Marie Montessori (Bůh, který nemá ruce, O vzniku života na Zemi, O původu lidí (vývoj člověka z hlediska jeho potřeb), O vzniku písma, O vývoji čísel a další)., bez dělení na jednotlivé předměty (jazyky a matematika jsou chápány jako potřebné nástroje k získání dalších informací).

 • Praktický život – práce venku, v kuchyni, úklid a péče o zázemí a jeho zkrášlování, řemeslné a rukodělné činnosti, nakupování, vaření, třídění odpadů, zdravověda, sportovní aktivity, cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.

 • Procesy učení - kontinuita, návaznost, propojování, vnímání souvislostí, myšlenkové mapy, opakování, spirálové učení. Propojení "mysl, srdce, ruka", tj. využívání paměti sémantické (fakta, data), epizodické (emoce, vzpomínky, Já, události v čase) a procedurální (dovednosti).

 • Výchova k míru, skutečně lidskému chování.

 • Zkušenosti našich předků, rituály, iniciace - úcta a posvátnost, přirozená motivace dětí, dodržování pravidel.

 • Management třídy – dítě si volí aktivity dle svých preferencí, myšlenkové mapy učiva (vlastní studijní plán), sebehodnocení (dítě si píše vlastní vysvědčení), konzultace s pedagogem, reflexe na elipsách

 • Demokratický systém - děti spolutvoří školu s dospělými, systém kruhů, kapitánů, patronů malým dětem, pravidelné kapitanáty pro rozhodování o chodu, organizaci i vedení školní party

 • Setkávání s dalšími inspirativními dospělými

O praxi montessori přístupů v Jasanu níže na stránce zde.

Průběh dne - první trojročí

8.00 - 8.15 postupný příchod dětí

8.15 - 12.00 objevná a tvořivá činnost dětí dle jejich preferencí, uvnitř či v terénu (učení = veškeré aktivity, které děti rozvíjí), 3-hodinový cyklus s ukázkami v návaznosti na Velké příběhy, prezentace montessori pomůcek aj., svačina individuálně v průběhu cyklu

12.00 - 12.45 příprava stolování, oběd, úklid po obědě

12.45 - 13.30 kruhy dětí pod vedením svých kapitánů, následné společné sdílení na elipse (reflexe dopoledne), zápis do školního deníku a odpolední odpočinek

13.30 - 14.45 odpolední kroužky v Nasaji, volná činnost dětí venku či uvnitř (četba, deskové hry, rukodělné tvoření, sport, dílna, péče o zahradu, divadlo či muzicírování)

14.45 - 15.00 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

Průběh dne - druhé trojročí

Děti druhého trojročí mají rozmanitý každý den. Obecně platí, že začínají svůj dopolední blok v 8.15 h do 11.45. Od 12.45 do 14.15 h mají kroužky (Pohyb, Výtvarka, Vaření, Rukodělné tvoření či dílny). Čtvrtky střídají dny D s výpravami, Příroda s Katkou (projekty biologie, fyziky a chemie) a Informatika s Filipem plus AJ.

V pondělky ráno a ve středy odpoledne máme společné elipsy.

V letošním školním roce si děti druhého trojročí provozují svůj školní bufet a píší vlastní noviny - Jasanové listy.

S dětmi se setkáváme 4 dny v týdnu - v pondělí, úterý, ve středu a čtvrtek od 8 - 15 h. Dle domluvy s dětmi a rodiči také vyjíždíme na vzdálenější výpravy, které si děti vybírají a organizují samy (cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.).

Etický kodex dospělých v týmu Jasan

 • Všichni dospělí společně hledají potenciál dítěte a probouzí jeho vnitřní vedení společně s dítětem – nejdříve staví na jeho darech a postupně mu dávají výzvy, tj. budují s dítětem jeho zdravé sebevědomí.

 • Snaží se být přirození, autentičtí a sví, i ve vyjádření emocí. Ví, že je jejich jednání (činy i mluva) vzorem a inspirací pro děti.

 • Jdou cestou „výzva k dospělosti“, kdy vědomě pracují se svým vnitřním zraněným/ublíženým dítětem, uvědomují si své potřeby a péči dávají sami sobě v rámci své sebepéče. Každý se učí umět se postarat o svůj dobrý pocit vědomou volbou svých myšlenek.

 • Zásady citlivé komunikace platí mezi všemi navzájem, vč. komunikace s rodiči. Vychází z principů Nenásilné komunikace dle M. B. Rosenberga.

 • Jsou si vědomi, že Jasan je pro ně příležitost. Jsou si vědomi, že tvoří každý okamžik svého života svým výběrem/volbou.

 • Základní hodnotou školní party Jasan je úcta, k sobě, druhým, přírodě, věcem, Zemi. Snažíme se o její naplňování v každodenním životě.

 • Pedagog je pozorovatel a nadšený inspirátor. Je hravý, žasnoucí a ptá se (nedává odpovědi). Často se musí upozadit a naslouchat. Má rád každé jednotlivé dítě.

 • Snaží se být profesionál ve smyslu, že neprojektuje své osobní problémy na děti a nemluví o nich před dětmi.

 • Pedagogové táhnou za jeden provaz, a tak i vystupují při jednání s rodiči a třetími osobami.

 • Jsou si navzájem svědky svého růstu ve škole. Pokud je potřeba pomoct, jsou si záchrannou sítí.

 • Sdílí své nápady, tipy, vhledy, didaktické metody a pomůcky. Předávají si zkušenosti, spolu-tvoří výuku i atmosféru ve škole.

 • Zachovávají mlčenlivost o tématech, která společně řeší, když hledají „klíč“ ke konkrétním dětem.

 • V případě konfliktů, které nedokáží dva dospělí zvládnout či uchopit, požádají o pomoc další a společně v kruhu hledají řešení.