Pedagogická koncepce školní třídy

"Lidé s vnitřním vedením dělají to, co nejraději dělají, mají transformovaný zájem, který je povznáší, pronikají do tajemství života a vyhrávají jeho odměny nejen pro sebe, ale pro všechny.

Maria Montessori, To Educate the Human Potential

Naše cíle

 • Dítě ve stavu vnitřní harmonie, tj. stavu, ve kterém nachází své vnitřní vedení a naslouchá mu. Dítě je pak spokojené, šťastné, přirozené, celistvé a ve svém konání vědomé. Svoboda, samostatnost, sebedůvěra, zodpovědnost. Svoboda a zodpovědnost jsou v rovnováze.
 • Celostní učení: Mysl, která myslí - znalosti. Srdce, které miluje - vztahy. Ruka, která pracuje - dovednosti.

Pedagogické přístupy ve školní partě

 • Pravidlo: Úcta a péče k sobě, druhým a prostředí
 • Učení je jakákoli činnost, která dítě rozvíjí.
 • Připravené prostředí – bohatost podnětů, montessori pomůcky, učebny, zahrada, les aj.
 • Připravený pedagog - radostný pozorovatel s chutí stále se učit a žasnout. Vychází z potřeb a tendencí dítěte a má didaktickou odpovědnost. Pečuje o podnětné prostředí. Pozoruje děti, zažehává plamínky zájmu, jemně vede. Nepředává učivo, nýbrž nástroje, jak se lze učit, dává tzv. inspirační lekce. Vytváří bezpečný a chráněný prostor pro učení se a dělání chyb. Každý toužíme po lásce, pochopení a přijetí.
 • Kosmická výchova – podává dětem ucelený obraz světa v propojených souvislostech. Velké a malé příběhy Marie Montessori (Bůh, který nemá ruce, O vzniku života na Zemi, O původu lidí (vývoj člověka z hlediska jeho potřeb), O vzniku písma, O vývoji čísel a další)., bez dělení na jednotlivé předměty (jazyky a matematika jsou chápány jako potřebné nástroje k získání dalších informací).
 • Praktický život – práce venku, v kuchyni, úklid a péče o zázemí a jeho zkrášlování, řemeslné a rukodělné činnosti, nakupování, vaření, třídění odpadů, zdravověda, sportovní aktivity, cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.
 • Procesy učení - kontinuita, návaznost, propojování, vnímání souvislostí, myšlenkové mapy, opakování, spirálové učení. Propojení "mysl, srdce, ruka", tj. využívání paměti sémantické (fakta, data), epizodické (emoce, vzpomínky, Já, události v čase) a procedurální (dovednosti).
 • Výchova k míru, skutečně lidskému chování.
 • Zkušenosti našich předků, rituály, iniciace - úcta a posvátnost, přirozená motivace dětí, dodržování pravidel.
 • Management třídy – dítě si volí aktivity dle svých preferencí, diář dítěte (vlastní studijní plán), přehledy učiva, sešitek "Co už umím", sebehodnocení (dítě si píše vlastní vysvědčení), konzultace s pedagogem, reflexe v kruhu
 • Setkávání s dalšími inspirativními dospělými

Průběh dne

8.00 - 8.15 postupný příchod dětí

8.15 - 12.00 objevná a tvořivá činnost dětí dle jejich preferencí, uvnitř či v terénu (učení = veškeré aktivity, které děti rozvíjí), 3-hodinový cyklus s ukázkami v návaznosti na Velké příběhy, prezentace montessori pomůcek aj., svačina individuálně v průběhu cyklu

12.00 - 13.00 příprava stolování, oběd, úklid po obědě

13.00 - 13.30 kruhy dětí pod vedením svých patronů, následné společné sdílení na elipse (reflexe dopoledne), zápis do školního deníku a odpolední odpočinek

13.30 - 14.45 odpolední kroužky v Nasaji, volná činnost dětí venku či uvnitř (četba, deskové hry, rukodělné tvoření, sport, dílna, péče o zahradu, divadlo či muzicírování)

14.45 - 15.00 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

S dětmi se setkáváme 4 dny v týdnu - v pondělí, úterý, ve středu a čtvrtek od 8 - 15 h. Dle domluvy s dětmi a rodiči také vyjíždíme na vzdálenější výpravy, které si děti vybírají a organizují samy (cestování, výpravy na hory, přírodně a kulturně zajímavá místa, návštěvy muzeí, galerií, divadel, pomocné práce na farmě či v lese, spolupráce se seniory, handicapovanými aj.).